Információk iskolánkról:

Információk a leendő első osztályosoknak 2016/2017

 

Fontos tudnivalók:

Első osztályok névsora a 2016/2017 tanévben:

Meghívó szülői értekezletre:

 

 

Iskolánk körzetébe tartozó utcák jegyzéke (pdf dokumentum)

 

Az iskola igazgatója:

Varga Alfréd

A beíratásért felelős:

Kükedi Józsefné igazgatóhelyettes

Fogadóórája:

szerda 14:00 – 14:45 óráig

 

A Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusai szeretettel várják a 2016/2017. tanévre intézményükbe jelentkező tanulókat és szüleiket.
Iskolánk korszerűen felszerelt épületében 23 tanterem, 4 szaktanterem (rajz-ének, fizika-kémia, 2 informatika), 1 csoportszoba, 2 nyelvi terem, 1 fejlesztő terem, 1 tornaszoba és 1 kondicionáló terem áll rendelkezésünkre. Tornacsarnokunkat a szomszédos középiskolával közösen használhatják tanítványaink. Intézményünk 10 000 kötetes könyvtárral rendelkezik.

Első osztályainkról

A 2016/2017-os tanévben iskolánk három első osztály indítását tervezi, mindhármat egész napos iskolai rendszerben.


Az osztályokban tanító párok:


1.A  osztály: német nyelv
osztályfőnök: Rozgonyiné Molnár Éva
osztálytanító: Puskás Péterné Csilla néni

 

1.B  osztály: informatika/angol nyelv
osztályfőnök: Makkos Erika
osztálytanító: Nagyné Molnár Edit

 

1.É  osztály: ének – zene tagozat
osztályfőnök: Szabó Lászlóné Erika néni
osztálytanító: Kelemen Jánosné Zsuzsa néni
ének-zene tanár: Makkos Ágnes


Első évfolyamtól választható:
angol nyelv (később emelt informatika ) vagy
német nyelv vagy
emelt szintű ének-zene tantárgy


Az alsó tagozatban több évtizedes múltra tekint vissza az egész napos iskolai keretek között folyó oktató-nevelő munka. Egész napos iskolai osztályok az első három évfolyamon 3 párhuzamos osztályban működnek.
Minden osztályban 2-2 nevelő tantárgycsoportos tanítást végez. A tanítási órákat megosztva délelőtt és délután tartják. Egyik tanító néni látja el az osztályfőnöki teendőket. Negyedikben ő viszi tovább az osztályt, de már nem egész napos iskolai, hanem hagyományos szervezeti keretek között (délelőtt tanítás, délután igény szerint napközi otthon).


Tantárgyfelosztás:
egyik nevelő: magyar nyelv és irodalom + 1 készségtárgy
másik nevelő: matematika, környezetismeret és készségtárgyak


Az egész napos iskolában tanító pedagógus nemcsak a tanítási órákat vezeti, hanem gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is. A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik. Ezt mindig az a pedagógus vezeti, aki az adott tantárgyat tanítja. A pedagógus segítségével sajátítják el a gyerekek a különböző tanulási technikákat (időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszere). Az iskolatáskát és a felszerelést csak pénteken viszik haza a tanulók. A szabadidő tartalmas eltöltését segíti iskolánk udvara, melyet az elmúlt években teljesen felújítottunk. Bitumenes borítású labdarúgó- és kézilabdapálya, kosárpalánkok, 4 sávos futópálya és szabadidős terület (a legkorszerűbb udvari fajátékok, homokozó) állnak a gyerekek rendelkezésére.

 

Az egész napos iskola napirendje:

 


Idő

Tanóra, tevékenység

8:00- 8:45

Tanítási óra

8:55- 9:40

Tanítási óra

9:40- 10:15

Tízórai/pihenő

10:15- 10:40

Önálló tanulás

10:55- 11:40

Tanítási óra

11:50- 13:40

Ebéd, levegőzés, szabadidős tevékenység

13:40- 14:25

Tanítási óra/szabadidős tevékenység

14:40- 15:25

Tanítási óra/szabadidős tevékenység

15:30- 16:00

Önálló tanulás

 

Pénteki napokon 9:55- 10:40 között otthongyűlést tartunk, melyen mindkét nevelő részt vesz. Közösen értékelik az elmúlt hét eseményeit, eredményeit, megbeszélik az osztályban felmerült problémákat.


Első osztálytól működik az emelt szintű ének-zenét oktató osztályunk, mely a „Kodály módszerre” alapozott ének – zene oktatás hagyományait követve növeli tovább intézményünk sokszínű kínálatát. Ebbe az osztályunkba várjuk az énekelni, táncolni szerető, jó énekhangú óvodásokat.
Ének – zene tagozatos tanulóink számára a kötelező hangszer a furulya, melynek használatát az ének-zene órák keretében tanulják meg a gyerekek. A többi hangszer tanulására a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (Zeneiskola) van lehetőség (nem kötelező) a tanítási órákon kívüli időpontban. Az ének-zene tagozatosok a 3. évfolyamtól kapcsolódnak be az énekkari munkába.
Iskolánk tanítói többféle olvasástanítási módszert ismernek és használnak. Ezek közül a szótagolásra építő olvasástanítási metodikákat részesítik előnyben, mely a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő ütemű haladást tesz lehetővé.
Tanulóinkat az első évfolyamon és második osztályban félévkor szövegesen értékeljük, melynek keretében elsőben 3 alkalommal (novemberben, félévkor és tanév végén), második évfolyamon félévkor írásban kapnak tájékoztatást a szülők gyermekük iskolai életéről, tanulmányi fejlődéséről. Az évközi értékelést követően elsőben novemberben illetve másodikban félévkor családi fogadó óra keretében adunk lehetőséget a személyes konzultációra.
A második osztály végén és a további évfolyamokon érdemjeggyel értékeljük tanítványainkat.
A pedagógusok munkáját fejlesztőpedagógus segíti. Feladata a tanulásban lemaradó tanulók felzárkóztatása, elsősorban az anyanyelv és a matematika tantárgyakból, illetve azoknak a részképességeknek a fejlesztése, amelyek szükségesek a sikeres továbbhaladáshoz.
Idegen nyelvként tanítványaink már az első osztálytól választhatják a német vagy az angol nyelvet.
A kötelező hit- és erkölcstan órák keretében tanítványainknak választani kell az erkölcstan illetve a felekezet szerinti hit- és erkölcstan oktatás között. Az utóbbit a tanórák rendjébe illesztve az egyes felekezetek által delegált hivatásos hitoktatók vezetik.
Első évfolyamtól kötelező mindennapos testnevelés oktatás keretében heti 5 testnevelés órán vesznek részt tanítványaink.

Alapelveink

Iskolánk fő feladata az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás. Az oktató – nevelőmunka 8 évfolyamon folyik. Hangsúlyt fektetünk az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátítására. Fontosnak tartjuk a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek elsajátítását, pl. tisztelet, szeretet, tolerancia.
Az informatikát kiemelt területként kezeljük. Ennek érdekében az angol nyelvet tanulók 4. évfolyamtól emelt óraszámú informatika képzésben vesznek részt, ahol a legmodernebb gépek segítik a tanulást. Két korszerűen felszerelt gépterem áll a tanulók rendelkezésére, Internet hozzáférési lehetőséggel. Tehetséges tanulóink versenyeken és pályázatokon vesznek részt. 7-8. évfolyamon a tanulókat felkészítjük az ECDL Start vizsga modulanyagainak eredményes elsajátítására és a vizsgakövetelmények sikeres teljesítésére.
Ugyanígy kiemelt műveltségi terület a német nyelv tanítása, ezért szervezzük a német emelt szintű képzést 5. évfolyamtól. A csoportok közötti átjárhatóságot azonos tankönyvhasználattal biztosítjuk.
Tanulóink körében közkedvelt az Erdei iskolai oktatási program, melynek keretében ötödikes osztályaink megismerkedhetnek a környék földrajzi, növény- és állattani sajátosságaival, a természetvédelmi feladatokkal.

Tanórán kívüli tevékenységi formák, szolgáltatások

Lehetőségeink szerint különböző szakköröket indítunk, ahol mód van a tehetséges tanulókkal történő munkálkodásra és a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő foglalkozások szervezésére. Tanulmányi versenyeken induló tanítványainkat tehetséggondozó foglalkozások keretében készítjük fel az eredményes szereplésre. Több tantárgyból felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a gyengébb képességű tanulók számára.
Az eredményes munkavégzés feltétele az egészséges életmód kialakítására való törekvés.
Iskolánkban elérhető sportolási lehetőségek: lány és fiú kosárlabda, labdarúgás, atlétika, tömegsport.
A szabadidő tartalmas eltöltését segíti a diákönkormányzat működése. Évente diákönkormányzati napot rendezünk. A diákönkormányzat működési költségeihez a tanulók és szüleik is hozzájárulnak az évente két alkalommal meghirdetett papírgyűjtéssel.
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében néptánccsoportokat működtetünk, ahol lehetősége van tanulóinknak a népszokásokkal, népi gyermekjátékokkal, néptánc elemekkel történő megismerkedésre.
Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Minden tanévben megszervezzük a Gárdonyi Napot. Ekkor zajlanak az angol és német, a matematika versenyek, melyeket a város és környéke felső tagozatos tanulói számára hirdetünk meg. Évek óta iskolánk szervezi a Gombocz Zoltán helyesírási verseny városi ill. területi fordulóit. Intézményünk ad otthont a Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny területi döntőjének is, valamint házigazdája és szervezője a megyei Gárdonyi informatika versenynek.
Nyaranta 4-5 tábort szervezünk, melyek kb. 150-200 gyereket mozgósítanak. Pályázatokkal és az iskolai alapítvány hozzájárulásával igyekszünk a táborozás költségeit csökkenteni.
Tanulóink rendszeres színházlátogatók, ahova nevelői kísérettel mennek. Aulánk helyet biztosít különböző kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, házi hangversenyeknek.
1997 óta működik iskolánk alapítványa A Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány, melynek feladata, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Gárdonyi iskolában tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységének előmozdítását, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését. Anyagi támogatásban részesíti a hátrányos helyzetű tanulókat, illetve támogatja a tehetséges tanulók versenyeztetésének költségeit.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sopron

Ugrás a lap tetjére